ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด

บริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด ต่อไปตามข้อประกาศนี้เรียกว่า PSC โดย PSC ตระหนักถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ ดังนั้น PSC กับบริษัทในเครือและพันธมิตร จะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบสำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ และจะป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้มารับบริการทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้ แม้ว่านโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สัญญาและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายใด ๆ แต่เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ PSC ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

(1)  ลูกค้าของ “PSC

ลูกค้าบุคคลธรรมดา ลูกค้าเดิม และลูกค้าปัจจุบันของ “PSC” ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

(2)  บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของ “PSC

บุคคลดังกล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับ PSC แต่ PSC มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่นบุคคลที่ได้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินจากลูกค้าของ PSC บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ PSC หรือเข้าใช้บริการที่สาขาของ PSC และตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าวและบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PSC หรือลูกค้าของ PSC

ทั้งนี้โปรดทราบว่าลิงก์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของ PSC สามารถนำท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ PSC ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั้น ๆ

1. PSC เก็บรวบรวมและนำข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร

PSC จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะกรณีที่จำเป็น หรือมีฐานทางกฎหมาย

ในการเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับ PSC  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ PSC การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ โดย

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของ PSC  ดังต่อไปนี้

1.1. ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย

เนื่องการ PSC อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง PSC  จึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ในขอบเขตที่จำเป็น และอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่าน และได้รับในทางที่เป็นธรรม และตามกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

ข) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่ PSC ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตน การทำความรู้จัก

ลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าและการตรวจสอบอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

ค) เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ เช่นคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล PSC หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี

อำนาจ

1.2. สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับ “PSC”

PSC จะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน ไปใช้ตามคำขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับ PSC แต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อ

ไปนี้

ก) ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมใด ๆ

ข) ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน เช่นเพื่อการใช้บริการตามโปรแกรมที่ได้ซื้อไปจาก PSC หรือการตอบข้อสงสัยของท่าน

ค) ติดตามหรือบันทึกการเข้ารับบริการของท่าน

ง) จัดทำรายงานต่างๆ เช่นการบันทึกการรักษาใน OPD การ์ด หรือรายงานภายในของ PSC

จ) แจ้งเตือนการเข้ารับบริการ

ฉ) เรียกชำระหนี้ค่าโปรแกรมการใช้บริการที่ท่านค้างชำระอยู่กับ PSC  เช่นในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าและบริการ

1.3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ PSC

PSC จะอ้างอิงข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ PSC หรือของบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ PSC จะเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง PSC  และท่าน เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจการเข้ารับบริการ จัดการข้อร้องเรียน

ข) รักษาความปลอดภัย เช่น บันทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบัตร และ/หรือบันทึกภาพผู้ติดต่อก่อนเข้าสถานพยาบาลของ PSC 

ค) พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานต่างๆ ของ PSC  เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ PSC  และ/หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนอง

ความต้องการของท่าน รวมทั้งวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่าน ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์ได้รับ

การนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการและสิทธิประโยชน์จาก PSC  ท่านสามารถติดต่อ PSC  Call Center โทร081-7202900

ง) บันทึกภาพ และ/หรือเสียงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ/หรือ

1.4. ความยินยอมของท่าน

ในบางกรณี PSC อาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือเพื่อให้

PSC สามารถให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ใช้ข้อมูลการจดจำใบหน้า (face recognition) หรือภาพถ่ายบัตร

ประจำตัวประชาชนของท่าน (ซึ่งในบัตรดังกล่าวจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านอยู่) ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านก่อนการเข้ารับบริการ

ข) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ ของท่านไปวิจัยและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรแกรมการรักษาและบริการที่ตอบ

สนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และ/หรือติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่โดยเฉพาะ

ค) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรหรือบริษัทในเครือ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรแกรมการรักษาและ

บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และ/หรือติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่โดยเฉพาะ และ/หรือ

ง) กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่

เป็นกรณีที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

1.5. ฐานทางกฎหมายอื่นๆ

นอกเหนือจากฐานทางกฎหมายข้างต้น PSC อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นดังต่อไปนี้

ก) จัดทำเอกสารข้อมูลประวัติการรักษาเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

ข) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ค) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่

หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ PSC เก็บรวบรวมจากท่านมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายของ PSC PSC อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการเพื่อให้บริการ

ต่อไป ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของ PSC แก่ท่านได้หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นแก่ PSC เมื่อ PSC ร้องขอ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ “PSC” เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

PSC จะรวบรวมข้อมูล และรักษาข้อมูลที่ผู้มารับบริการหรือที่มอบให้กับ PSC เรียกโดยรวมว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ผู้มารับบริการ สามารถเลือกให้ข้อมูลเพียงบางส่วนได้แต่ ผู้มารับบริการอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ PSC และการบริการที่ดำเนินการโดย PSC ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PSC ได้รับจากผู้มารับบริการ จะช่วยให้ PSC แก้ไขและปรับปรุงให้การใช้งานออนไลน์ของผู้มารับบริการได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PSC รวบรวมมีดังนี้:

2.1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ รูปถ่าย ลักษณะใบหน้า เพศ วันเกิด สัญชาติ หนังสือเดินทาง/หมายเลขบัตรประชาชน วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง และประเทศที่พำนัก

2.2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

2.3. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ประเทศที่ออกบัตรและวันหมดอายุ รวมไปถึงรายละเอียดบัญชีธนาคาร

2.4. ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการค หรือเวชระเบียน (OPD GARD) และแบบฟอร์มคำร้องทางการแพทย์

2.5. ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address

เมื่อผู้มารับบริการใช้งานแอพพลิเคชั่น ที่ผลิตโดย PSC หรือพันธมิตรของ PSC  “PSC” อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของผู้มารับบริการ ข้อมูลต่าง ๆ อาจนำมาใช้เพื่อการนำเสนอบริการที่เหมาะสมตามตำแหน่งที่อยู่ของผู้มารับบริการ  เช่น การค้นหาข้อมูลและข้อมูลด้านการตลาด ผู้มารับบริการสามารถปฏิเสธในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ PSC หรือปิดระบบบริการเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไปแล้ว PSC จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณี PSC  อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นซึ่ง PSC จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PSC  เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

ก) ข้อมูลที่ PSC ได้จากบริษัทในกลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลของ PSC พันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือบุคคลอื่นใดที่ PSC มีนิติสัมพันธ์ด้วย

ข) ข้อมูลที่ PSC ได้จากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน เช่น ครอบครัวของท่าน เพื่อผู้แนะนำ

ค) ข้อมูลที่ PSC ได้รับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ

ง) ข้อมูลที่ PSC ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล PSC และ/หรือผู้ให้บริการภายนอก เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

4. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถเริ่มใช้สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ธนาคารมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

4.2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      ท่านมีสิทธิขอให้ PSC ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

4.3. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้ PSC ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่  PSC จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

4.4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้ PSC ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น PSC อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือท่านขอให้ PSC ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้ PSC เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4.5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ PSC ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่ PSC มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น PSC สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่าหรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ PSC

4.6. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ PSC สามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอนุมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ PSC ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ PSC ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิคหรือ PSC มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ PSC เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ PSC กำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

4.8. สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หาก PSC กระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

PSC อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปนี้

ก) พันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือบุคคลอื่นใดที่ PSC มีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของ PSC และ/หรือของบุคคลดังกล่าว

ข) หน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล PSC เช่น สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ค) คู่ค้า ตัวแทน หรือองค์กรอื่น เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

ง)  หน่วยงานป้องการการทุจริต ศาล หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่ PSC ถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือคำสั่ง

จ)  ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือบริษัทโฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่าน และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ PSC โดยบริษัทโฆษณาภายนอกอาจใช้ข้อมูลประวัติกิจกรรมออนไลน์ของท่านเพื่อจัดสรรการโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ

ฉ) บุคคลอื่นใดที่ให้ผลประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน เช่น บริษัทประกันภัย และ/หรือ

ช) ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

6. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในบางครั้ง PSC จำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนี้ PSC จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งโอนหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการหรือผู้รับข้อมูลของ PSC ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข) ได้แจ้งให้ท่านถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รับความยินยอมจากท่าน

ค) ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับ PSC หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา

ง) ปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง PSC กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

จ) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ

ฉ) ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

PSC จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของ PSC และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับ PSC เช่นท่านขอยกเลิกการใช้บริการของPSC PSCจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

PSC จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความหรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด พรบ. สถานพยาบาล และกฎหมายอื่นๆ ที่ PSC ต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ PSC อาจจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลการบันทึกเสียงการให้บริการผ่าน Call Center เพื่อป้องกันการทุจริตและการรักษาความปลอดภัยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งมายัง PSC

8. การใช้คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของผู้มารับบริการ เมื่อผู้มารับบริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ PSC  PSCใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถจดจำข้อมูลความชอบของผู้มารับบริการ ติดตามการใช้บริการของผู้มารับบริการ และเพิ่มความสะดวกในการจัดการเว็บไซต์ ถ้าผู้มารับบริการเรียกดูเว็บไซต์ของ PSC อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ที่ควบคุมคุกกี้ ผู้มารับบริการตกลงที่จะรับคุกกี้เมื่อผู้มารับบริการใช้บริการบนเว็บไซต์ของ PSC

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าผู้มารับบริการต้องการ ผู้มารับบริการอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ ส่วนช่วยเหลือของแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ จำเป็นที่ผู้มารับบริการจะต้องป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่านและคอมพิวเตอร์ของผู้มารับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้มารับบริการควรล็อกเอาต์ออกจากบัญชีของผู้มารับบริการทุกครั้งหลังจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์สาธารณะ

 

PSC ใช้คุกกี้ 4 ประเภทบนเว็บไซต์ของ PSC

8.1. ฟังก์ชั่น: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ผู้มารับบริการสามารถใช้บริการของ PSC คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถเรียกดูบริการของ PSC และใช้ฟีเจอร์บางอย่าง การปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้อาจทำให้ผู้มารับบริการไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ จะไม่สามารถจัดหาบริการต่าง ๆ เช่น การล็อกอิน การจอง และการชำระเงิน นอกจากนี้ คุกกี้ดังกล่าวยังช่วยให้บริการของ PSC มีความมั่นคงและปลอดภัยอีกด้วย

8.2. การกำหนดลักษณะ: คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเทศ ภาษาที่เลือก และการกำหนดลักษณะเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้ดังกล่าว บริการของ PSC อาจไม่สามารถจดจำบางสิ่งที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้หรือปรับแต่งประสบการณ์การท่องเว็บของผู้มารับบริการด้วยการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มารับบริการ

8.3. การวิเคราะห์: คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้มารับบริการใช้บริการของ PSC เช่น คุณเยี่ยมชมเพจใดเป็นประจำ คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับจัดหาประสบการณ์คุณภาพสูงให้แก่ผู้มารับบริการด้วยการทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ติดตามการโหลดเพจ เวลาตอบสนองของไซต์ และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

8.4. เนื้อหา/โฆษณา: คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณสำหรับบริการของ PSC เพื่อให้ PSC สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้มารับบริการ และจัดหาเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มารับบริการ คุกกี้ดังกล่าวจดจำว่าผู้มารับบริการได้เยี่ยมชมบริการของ PSC และช่วยให้ PSC เข้าใจการใช้บริการ คุกกี้บางส่วนมาจากบุคคลที่สามซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เพื่อจัดหาโฆษณา บนบริการของ PSC และที่อื่น โดยอ้างอิงกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ (ซึ่งเรียกว่า "โฆษณาตามความสนใจ") บนบริการของ PSC และที่อื่นใดบนระบบออนไลน์ บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาตามความสนใจรวบรวมข้อมูลการท่องอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม) บนเว็บไซต์ต่าง ๆ และในช่วงเวลาหนึ่ง และอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมบนบริการของ PSC จาก PSC และบริษัทอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

PSC มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ PSC ได้เก็บรวบรวมก่อนวันที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ PSC เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้ง PSC เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

10. การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

โดยทั่วไป PSC จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการเพื่อจุดประสงค์ด้านบริหารจัดการ เช่น การดำเนินการ การยืนยัน การตอบสนอง และการทำธุรกรรมและคำขอใช้บริการของ PSC ให้เสร็จสมบูรณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว PSC จะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบผ่านทางอีเมล โมบายแชท โทรศัพท์ หรือ SMS ตามข้อมูลส่วนตัวที่ผู้มารับบริการมอบให้กับ PSC ผ่านทางไลฟ์แชทกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือผ่านเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น หรือเคาน์เตอร์ของ PSC PSC ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนการเข้ารับบริการให้ผู้มารับบริการทราบผ่านการบริการทางโทรศัพท์มือถือของ PSC และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ PSC จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำบัญชี (การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี) การให้บริการและการจำหน่ายสินค้า การทำการตลาดหรือการทำตลาดแบบเกี่ยวเนื่องของสินค้าและบริการ การตรวจสอบการร้องเรียนและการสอบถาม การขอคืนเงิน ความปลอดภัย ความมั่นคง การป้องกันอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การวิเคราะห์ทางสถิติและการตลาด การจัดการระบบข้อมูล การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา การดำเนินงาน การสนับสนุน การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ และเพื่อปรับปรุงและช่วยให้ PSC ติดต่อกับผู้มารับบริการในอนาคต เช่น การระบุความต้องการและความชอบของผู้มารับบริการ

11. การแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม

PSC อาจดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้มารับบริการกับบริษัทในเครือและพันธมิตร และ/หรือบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต การวิเคราะห์ข้อมูล เอเจนซี่ด้านการตลาด ผู้ให้บริการการเดินทาง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ บุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับ PSC และบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ และบุคคลที่สามที่สามารถแสดงได้ว่าผู้มารับบริการยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ผู้มารับบริการให้กับ PSC ให้กับบุคลลที่สามดังกล่าว

ข้อมูลส่วนตัวของผู้มารับบริการอาจได้รับการเปิดเผยหรือส่งต่อให้กับผู้รับโอนสิทธิ์ หรือ ผู้ได้รับสิทธิ์ในอนาคต (รวมถึงพันธมิตรและบริษัทในเครือ) หรือธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือกลุ่มบริษัทของ PSC หรือมีส่วนกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการบริหารบริษัท รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อถ่ายโอนธุรกิจ ทรัพย์สิน และ/หรือหนี้สิน

หากมีการร้องขอโดยฝ่ายกฎหมาย PSC จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการให้กับหน่วยงานของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สามตามหมายเรียก หรือตามกระบวนการอื่น ๆ ทางกฎหมาย

ด้วยความพยายามในการพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น PSC จึงยกระดับและขยายบริการของ PSC อย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้มารับบริการที่มากขึ้น เพื่อให้ตระหนักในเป้าหมายทางธุรกิจดังกล่าว PSC จึงมีการมอบหมาย อนุญาต หรือติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการอาจได้รับการเปิดเผยให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการว่าจ้างตามสัญญา ผู้ให้บริการ หรือบริษัทโฆษณาเพื่อดำเนินรายการโปรโมชั่น ข้อเสนอ สินค้าหรือบริการซึ่งอาจเป็นหรือไม่ได้เป็นของ PSC แต่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผู้มารับบริการได้เลือกที่จะได้รับจากทาง PSC

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มารับบริการจะไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารที่ไม่ต้องการ ข้อมูลที่เปิดเผยให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างผู้มารับบริการกับ PSC หรือที่ผู้มารับบริการได้เลือกไว้ หรือทำสัญลักษณ์ไว้ให้เป็นผลประโยชน์ของผู้มารับบริการในแฟ้มประวัติ ในเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ PSC ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการให้กับบุคคลที่สาม PSC ขอรับรองว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้มารับบริการ มีความเข้มงวดมากกว่าหรือเท่ากับมาตรการด้านความปลอดภัยของ PSC  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กฎหมายระบุให้ PSC ส่งข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม

ในกรณีที่ PSC ดำเนินการขั้นตอนตามธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของ PSC การควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการ ข้อมูลของผู้มารับบริการจะถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าวและจะได้รับการส่งมอบ

12. การเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของPSC ประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") โปรดทราบว่า PSCจะไม่รับผิดชอบสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม PSCขอแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลจากท่าน ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์นั้น นโยบายความเป็นส่วนบุคคลของPSC จะนำมาใช้กับการเก็บข้อมูลโดยPSC เท่านั้นและจะไม่นำมาใช้กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

13.จดหมายข่าว

การสมัครสมาชิกบริการรับข่าวสารทางอีเมลของ PSC  ถือว่าท่านยินดีและยินยอมให้ PSC ติดต่อผู้มารับบริการผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการล่าสุด  หากผู้มารับบริการไม่ต้องการติดตามรับข่าวสารอีกต่อไป ผู้มารับบริการสามารถยกเลิกได้ในรายการรับข่าวสารในรายการประวัติสมาชิก หรือท่านอาจคลิกยกเลิกการรับข่าวสารจากจดหมายข่าวที่ท่านได้รับ

14. การจัดเก็บข้อมูล

สำนักงานของ PSC ตั้งอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม PSC อาจส่งต่อและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการบนเซิฟเวอร์ของ “PSC” ที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ  การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับในสัญญาที่ “PSC” ทำไว้กับ ผู้มารับบริการ และ/หรือสัญญาของ PSC ที่ทำไว้กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

“PSC” จะดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและมาตรฐานกฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้:

a. ลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดเก็บข้อมูล

b. ควบคุมและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสม

c. ดูแลบันทึกการเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

d. ต้องรับรองว่าพนักงานทุกคนของ “PSC” จะปกปิดข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับ

e. จัดโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงาน

f.  สร้างขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

g. บุคคลที่สามต้องมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล

ห้ามใช้อุปกรณ์พกพาและบริการ Cloud Computing ในการถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับการยินยอมของผู้บริหาร PSC

15. การรักษาความปลอดภัย

PSC มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายใน PSC และการใช้บังคับนโยบายอย่างเข็มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลและมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดย PSC กำหนดให้บุคลากรของ PSC และผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

16. วิธีการติดต่อ “PSC”

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PSC หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานกำกับดูแลกิจการของ PSC  ได้ที่ PSC Call Center โทร 0817202900

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่ออีเมล หรือติดต่อสำนักงานของ PSC เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้นที่ M  ห้องเลขที่ ESP01LS1 M 28 ,ESP01LS1 M29  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

17. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

PSC อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดย PSC จะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของ PSC คือ  www.pongsak-clinic.com

PSC” สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อและจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยการปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ “PSC” ที่ www.pongsak-clinic.com ("เว็บไซต์") และรวมไปถึงการแสดงข้อความ "ปรับปรุงใหม่" บนลิงก์ "นโยบายความเป็นส่วนบุคคล" บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการภายใต้นโยบายดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน

Pongsak-clinic.com copyrights 2021